** หมายเหตุ: สำหรับพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ห่างไกล คิดค่าบริการเพิ่ม **

บริการเสริมและเงื่อนไขบริการ

  • บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)
  • บริการจัดส่งพื้นที่ห่างไกล
  • ประกันครอบคลุมสูงสุดถึง 5,000 บาท (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯกําหนด)

หมายเหตุ: จุดรับพัสดุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อัตราค่าบริการคํานวณจากขนาดหรือนํ้าหนักของพัสดุโดยอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีค่ามากกว่า