ความหมายของ TQM

แนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM 
 • ‌เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใน/ภายนอก
 • ‌เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน
 • ‌เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้สภาวะ การแข่งขันที่รุนแรง
 • ‌ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
 • ‌ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของ TQM

คือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ อันจะทำให้คุณภาพชีวิต ของพนักงานทุกคนดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลที่ได้รับจาก TQM ทำให้การดำเนินงานขององค์กรสูงขึ้น โดย

            - สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูงขึ้น

            - ของเสียเป็นศูนย์

            - กำจัดของเสีย

            - ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้น่าสนใจมากขึ้น

            - บริการหรือส่งของได้เร็วขึ้น

            - ลดต้นทุนด้านการผลิต

            - พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

หลักการสำคัญ

 1.การมุ่งเน้นที่ลูกค้า หรือการมุ่งเน้นที่คุณภาพ

 2.การปรับปรุงกระบวนการ

 3.ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

ปัจจัยสนับสนุน

1.ภาวะผู้นำ                              

2.การศึกษาและฝึกอบรม 

 3.โครงสร้างองค์กร

 4.การติดต่อสื่อสาร

  5.การให้รางวัลและการยอมรับ

  6.การวัดผลงาน

เสาหลักของ TQM คือ...

 • การปฏิบัติงานประจำวันให้ดีที่สุด
 • สามารถทำงานข้ามสายงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำการกระจายนโยบายให้เป็นผลต่อองค์กร

ความล้มเหลวของ TQM

1. บุคลากรไม่รู้จริง

2. ขาดความจริงจังต่อเนื่อง

3. งานประจำล้นมือ

4. คนไทยใจร้อน

5. คนไทยเบื่อง่าย

ทำอย่างไรไม่ให้ TQM ล้มเหลว

 

 • การให้ความรู้ด้านการบริหารคุณภาพอย่างทั่วถึง
 • การตั้งเป้าหมายชัดเจน
 •  การเสริมทักษะใหม่ๆ
 • การวางแผนที่ดี
 •  การเผยแพร่และให้การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ
 •  การเติมสีสันให้กับกิจกรรม
 •  การทบทวนแผนการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ
 •  การสรรหาคนเข้าร่วมในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ
 •  การสรรหาหัวข้อในการปรับปรุงคุณภาพ   

 

สรุป

TQM จะเป๋นการบริหารองค์กร การปรับปรุงต่อเนื่อง

เพื่อให้ลูกค้าพอใจและได้รับผลกำไรระยะยาว โดยยึดหลักการ สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน และคุณภาพชีวิตของพนักงานก็จะดีตามมาด้วย เช่นมีผลงานดี การขยับเลื่อนตำแหน่งก็จะตามมา องค์กรก็จะสูงขึ้นหรือพัฒนาขึ้น หากทุกคนร่วมใจกันสามัคคีกับพัฒนาองค์กร.