คำถามที่พบบ่อย
Q
ลูกค้าต้นทางจะได้รับหลักฐานการเข้ารับสินค้าอะไรบ้างจากพนักงานบีเอส
A

หากต้นทางเป็นลูกค้ารายย่อย บริษัทจะมีใบส่งสินค้า (consignment note) ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานการส่ง โดยจะมีเลขสินค้าสำหรับใช้ในการติดตามการส่งผ่านทางเว็บไซต์

Q
สามารถขอใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูป ได้อย่างไร
A

ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ภายในวันที่ส่ง ณ ร้านที่ใช้บริการเท่านั้น

Q
สาเหตุที่ทำให้สินค้าถูกจัดส่งไม่สำเร็จ และผู้ส่งสามารถนำสินค้ากลับคืนต้นทางได้อย่างไร
A

พัสดุจะจัดส่งไม่สำเร็จหากไม่สามารถจัดส่งปลายทางได้ภายใน 7 วัน หรือเมื่อปลายทางยกเลิกพัสดุ ดังนั้นหากพัสดุถูกจัดส่งที่ร้านสาขาตั้งแต่แรก พัสดุจะถูกตีกลับมายังสาขาต้นทางสาขาเดิมโดยไม่มีค่าบริการตีกลับใดๆ

Q
หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลบัญชีที่สมัคร COD ควรทำอย่างไร
A

บริษัทไม่มีนโยบายเปลี่ยนข้อมูลในบัญชี COD เนื่องจากในการสมัครบัญชี COD ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารและอีเมลด้วยตนเอง ดังนั้นลูกค้าจำเป็นจะต้องแจ้งพนักงานให้ทำการลบบัญชี เพื่อทำการสมัครบัญชี COD ใหม่

Q
หากไม่ได้รับเงินค่า COD คืน ควรทำอย่างไร
A

ลูกค้าสามารถแจ้งหน้าสาขา หรือโทรแจ้ง 02-114-8855 เพื่อติดตามสถานะการโอนเงิน กรุณาเตรียมเลขพัสดุและหลักฐานการส่งพัสดุเพื่อแจ้งยังเจ้าหน้าที่

Q
ต้นทางจะได้รับเงินค่า COD คืนภายในระยะเวลาเท่าใด
A

บริษัทฯ จะโอนเงินค่าพัสดุคืนผู้ส่ง ภายใน 3 วันทำการถัดไป หลังจากส่งพัสดุและเก็บเงินจากผู้รับเรียบร้อย

Q
การสมัครใช้บริการเก็บเงินปลายทาง Cash-on-delivery (COD) ทำอย่างไรและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
A

ลูกค้าต้องทำการสมัครบัญชี COD พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุด้านล่างผ่านทางการสมัครออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเลขที่บัญชี COD เพื่อใช้บริการได้ทันที แต่สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลจะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางหลังการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลา
ดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันที่สมัคร

  1. สำเนาสมุดบัญชี
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. หนังสือมอบอำนาจ
  4. หนังสือผู้รับมอบอำนาจ
  5. บัตรประชาชน กรรมการตามหนังสือรับรอง ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ
Q
หากยังไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดส่ง ควรทำอย่างไร
A

สินค้าทุกรายการจะมีกำหนดส่งอย่างชัดเจน และหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทจะมีการบันทึกสาเหตุของความล่าช้าไว้ในระบบ ซึ่งลูกค้าจะสามารถสอบถามได้ ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อ 02-114-8855

Q
หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร
A

ลูกค้าควรรีบติดต่อ 02-114-8855 เพื่อติดตามสถานะทันทีเพื่อสอบถาม ทางบริษัทจะติดตามปัญหาและแจ้งผลกลับอย่างเร่งด่วนที่สุด

Q
หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลจัดส่งปลายทาง ต้องทำอย่างไร
A
  • 1.1 กรณีที่สินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่งลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง ได้ที่สาขาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อ 02-114-8855 โดยไม่คิดค่าบริการ
  • 1.2 กรณีที่สินค้ามีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง ได้ที่สาขาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อ 02-114-8855 โดยไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ :ใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการในการดำเนินการ (เปลี่ยนเบอร์ติดต่อผู้รับ 1 วันทำการ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
2-3 วันทำการ)

Q
กรณีการเลื่อนนัดรับสินค้า ทำอย่างไรได้บ้าง
A

ผู้รับสามารถแจ้งเลื่อนนัดรับสินค้าได้ไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการรับสินค้า โดยติดต่อ 02-114-8855

Q
กรณียกเลิกสินค้าที่ต้องการส่ง ทำอย่างไรได้บ้าง
A

ติดต่อ 02-114-8855 โดยแจ้งเลข Tracking กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการยกเลิก

Q
กรณียกเลิกบริการเรียกรับสินค้า ทำได้อย่างไรบ้าง
A

ติดต่อ 02-114-8855 โดยแจ้งเลข Booking กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการยกเลิก

Q
สามารถเช็คสถานะสินค้าได้ทางช่องทางใดบ้าง
A

สามารถทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ และติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 02-114-8855

Q
ประกันพื้นฐานของบีเอสมีอะไรบ้าง
A

สินค้าทุกกล่องมีประกันพื้นฐานอยู่ในวงเงิน 2,000 บาทต่อหมายเลขสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

Q
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษคิดอย่างไรบ้าง
A

ค่าบริการเพิ่มสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษจะคำนวณจากรหัสไปรษณีย์ต้นทางและปลายทาง หากรหัสไปรษณีย์นั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

Q
มีระยะเวลาในการจัดส่งอย่างไรบ้าง
A

หากจัดส่งสินค้าจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับใน 2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q
เงื่อนไขการเคลม และระยะเวลาการเคลมเป็นอย่างไรบ้าง
A

สินค้า (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ผู้รับอาจปฏิเสธการรับสินค้า ทั้งนี้หากประสงค์แจ้งเรื่องเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งได้ภายใน 14 วัน หลังจากรับสินค้าเท่านั้น โดยติดต่อ 086-3039620, 061-0124888, 086-3668467 ระหว่างวันจันทร์-
วันเสาร์ เวลา 08:00-18:00 น. (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ: ลูกค้าไม่สามารถเคลมได้ก็ต่อเมื่อสินค้า (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หลังจากผู้รับสินค้าได้มีการเซ็นรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย แล้วภายหลังพบว่า สิ่งของแตก หัก หรือเสียหายภายในหีบห่อ
ดังนั้น บีเอสขนส่ง จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว

Q
ค่าขนส่งสินค้าคิดราคาอย่างไร
A

ค่าขนส่งพัสดุคิดจากขนาดและน้ำหนักของพัสดุ กรณีไปส่งที่หน้าร้าน ราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 60 บาท

Q
ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษคิดอย่างไรบ้าง
A

ค่าบริการเพิ่มสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษจะคำนวณจากรหัสไปรษณีย์ต้นทางและปลายทาง หากรหัสไปรษณีย์นั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม

Q
มีระยะเวลาในการจัดส่งอย่างไรบ้าง
A

หากจัดส่งสินค้าจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับใน 2 วันทำการ
(ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)